DNA Lab

ห้องปฏิบัติการ DNA

รังสีประเภทก่อไอออนสามารถก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อ DNA ได้ ทั้งทางตรง (รังสีทำให้ DNA แตกหัก) และทางอ้อม (ผ่านอนุมูลอิสระ)

โดยสารสำคัญในสมุนไพรบางชนิดสามารถต้านอนุมูลอิสระได้ จึงเป็นที่มาของการทำวิจัย ซึ่งองค์ความรู้ที่ได้รับจะต่อยอดไปสู่การส่งเสริมสุขภาพที่ดีได้

ผู้ดูแล: ปิยนุช อ้อพงษ์