Skip to content

Research Highlights

สทน. ได้ดำเนินการวิจัยและพัฒนา การใช้ประโยชน์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์และการประยุกต์ใช้ในด้านต่าง ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของประเทศ ทั้งด้านสังคมและเชิงพาณิชย์ จึงได้จัดทำข้อมูลผลงานวิจัยเด่นจำนวน ๙ ผลงาน เพื่อส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือกับภาครัฐและภาคเอกชนในรูปแบบต่าง ๆ ต่อไปในอนาคต

ชื่องานวิจัยรูปประกอบ
1. ไมโครไคโตซาน
2. พอลิเมอร์ดูดซึมน้ำสูง
3. แผ่นไฮโดรเจลเพื่อฟื้นฟูสภาพผิวหนัง
4. ระบบตรวจวัดระดับและคุณภาพน้ำบาดาลแบบ real time
5. การถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างมูลค่าให้กับอาหารพื้นถิ่นด้วยการฉายรังสี
6. ทิวลิปสยาม
7. โครงการตรวจสอบแหล่งที่มาของข้าวด้วยเทคนิคการวิเคราะห์เชิงนิวเคลียร์ร่วมเทคนิคอื่นที่เกี่ยวข้อง
8. การสร้างพื้นที่ประชากรแมลงวันผลไม้ในระดับต่ำเพื่อการส่งออกผลไม้
9. โครงการการจัดการฐานข้อมูลวิทยาศาสตร์และการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Contact info: Technology Transfer Section
คุณมงคล (Mr. Mongkol mongkold@tint.or.th, 085-487-4009) และ คุณจันทราวดี (Ms. Jantravadee jantravadee@tint.or.th, 061-412-7340)