About us

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทน. เป็นหน่วยงานในกำกับของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนธันวาคม 2549 มีพันธกิจหลักในการดำเนินการวิจัยและพัฒนาในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ พร้อมทั้งถ่ายทอดเทคโนโลยีและความรู้ในด้านดังกล่าวสู่นักศึกษา และประชาชน เพื่อพัฒนาศักยภาพการแข่งขันและเศรษฐกิจของประเทศ

วิสัยทัศน์ของกลุ่มงานวิจัยและพัฒนานิวเคลียร์ (วพ.) คือการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ และการใช้ประโยชน์จากรังสี โดยกลุ่มงานวิจัยและพัฒนาประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ประมาณ 50 คน ทำงานในสาขาหลากหลาย ทั้งด้านเกษตร โบราณคดี อาหาร สิ่งแวดล้อม สุขภาพ และวัสดุ

สำหรับโครงสร้างของกลุ่มวิจัยและพัฒนานิวเคลียร์นั้น ได้รับการปรับปรุงเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561 แบ่งออกเป็น 2 ฝ่ายคือ ฝ่ายวิจัยนิวเคลียร์ และฝ่ายพัฒนานวัตกรรม โดยมุ่งเน้นงานใน 5 ด้านหลัก (SHINE):

 • ความปลอดภัย (Safety)
 • สุขภาพ (Health)
 • เศรษฐกิจและการสร้างรายได้ (Income)
 • เทคโนโลยีนิวเคลียร์ (Nuclear Expertise)
 • สิ่งแวดล้อม (Environment)

โดยแบ่งย่อยเป็น 8 สาขา (คลัสเตอร์) ต่อไปนี้:

 1. เกษตรกรรม (Agriculture): การทำหมันแมลงวันผลไม้ การพัฒนาพันธุ์ข้าว พริก ไม้ดอก
 2. โบราณคดี (Archaeology): มรดกทางวัฒนธรรม การวิเคราะห์อายุ การสืบค้นแหล่งที่มาโบราณวัตถุ
 3. การใช้ลำอนุภาค (Beam utilization): การถ่ายภาพด้วยนิวตรอน การใช้ลำอนุภาคจากเครื่องไซโคลตรอน
 4. พลังงาน (Energy): การศึกษาตัวเร่งปฏิกิริยาไบโอดีเซล การประเมินผลกระทบจากอุบัติเหตุโรงไฟฟ้านิวเคลียร์
 5. สิ่งแวดล้อม (Environment): การวิเคราะห์น้ำฝน น้ำบาดาล ด้วยเทคนิคไอโซโทปเสถียร การวัดเรดอนในสิ่งแวดล้อม
 6. อาหารและสมุนไพร (Food & Herbs): การตรวจผลการฉายรังสีอาหารและสมุนไพร การวิเคราะห์การปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์ สารเจือปน และธาตุองค์ประกอบในอาหาร
 7. สุขภาพและเครื่องสำอาง (Health & Cosmetics): การใช้ไอโซโทปรังสีวินิจฉัยโรค การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ การพัฒนาเครื่องสำอางโดยกระบวนการทางรังสี
 8. วัสดุศาสตร์ (Materials): การพัฒนาโพลิเมอร์ด้วยรังสี การตรวจสอบพลาสติกชีวภาพ

สถานที่ปฏิบัติงานหลักของกลุ่มวิจัยและพัฒนานิวเคลียร์ ตั้งอยู่ที่อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก นอกจากนี้เรามีศูนย์ขนาดเล็กที่เขตจตุจักร กรุงเทพฯ และคลอง 5 จังหวัดปทุมธานี

Thailand Institute of Nuclear Technology (TINT) was established in Dec 2006. Its main missions is to conduct research and development in nuclear science and technology, as well as technology and knowledge transfer to students and the public to help advance the country’s competitiveness and economy. We also put great importance on international cooperation and always welcome new partners.

Nuclear Research and Development Division (RDD) is the main research and development group of TINT focusing on nuclear techniques and radiation studies. We have approximately 50 staffs working on various fields of nuclear research including agriculture, archeology, environment, food, health, and materials.

On 18 Jan 2018, R&D Division has been restructured into two sections: Research Section and Development Section. The fields of R&D can be put into five major categories under SHINE concept: Safety, Health, Income, Nuclear expertise, Environment.

Our research projects can be categorized into 8 groups: Agriculture, Archeology, Beam utilization, Energy, Environment, Foods & Herbs, Health & Cosmetics, and Materials.

We have the main campus in Ongkharak, Nakhorn Nayok and small sections in Chatuchak, Bangkok and Khlong Lhuang, Pathum Thani. You are welcome to visit us.