Members

Update your info | Upload your photo (login via Google)

เจ้าหน้าที่ นักวิจัย กลุ่มวิจัยและพัฒนานิวเคลียร์ (R&D Staff members, researchers)

ผู้อำนวยการ (Director)เจ้าหน้าที่บริหาร
นางสาวพิริยาธร สุวรรณมาลา (รอง ผสทน. วิชาการ | รก. ผวพ.)1. นางสาวสมจิตร์ ลังบุบผา
2. นางสาวสุฑาทิพย์ คชสิงห์
Nuclear Research Section
ฝ่ายวิจัยนิวเคลียร์ (วค.)
Development of Innovation Section
ฝ่ายพัฒนานวัตกรรม (พน.)
1. นางกนกพร บุญศิริชัย (หวค.)1. นายรพพน พิชา (หพน.)
2. นางสาวอุทัยวรรณ อินทร์เจริญ2. นายวณิช ลิ่มโอภาสมณี
3. นางสาวเกศินี เหมวิเชียร3. นายวิชัย ภูริปัญญวานิช
4. นางสาววรรณี ศรีนุตตระกูล4. นางสาวฐิติมา คงรัตน์อาภรณ์
5. นางสาวศรินรัตน์ วงษ์ลี5. นางสาวจารุรัตน์ เอี่ยมศิริ
6. นางสาวดุษฎี รัตนพระ6. นางวิราณี ศรีเวียง
7. นายวุฒิไกร กุลสวัสดิ์7. นายเกียรติพงษ์ คำดี
8. นางสาวสุภลักษณ์ คงศรี8. นางสาวปัญชลี ประคองศิลป์
9. นางสาวศศิกานต์ นุชแดง9. นายทศพล แทนรินทร์
10. นางสาวฐิติรัตน์ รัตนวงษ์วิบูลย์10. นายธงชัย การสมเพียร
11. นางสาวปิยนุช อ้อพงษ์11. นางสาวพิมพ์พร อุทยารัตน์
12. นายชัญภักต์ คูคู่สมุทร12. นายสุรศักดิ์ สัจจบุตร
13. นายวศิน เวชกามา13. นางสาววชิราภรณ์ ผิวล่อง
14. นางสาวภัทรา เลิศศราวุธ14. นางสาวพชิรารัฐ โสลา
15. นายวีระวัฒน์ พรรุ่งเรืองโชค15. นางสาวพิริญา แก้วพุกัม
16. นางสาวพัชฎา โนจิตต์16. นายมณฑล ยงค์ประวัติ
17. นางสาวธนกร ความหมั่น17. นางสาวธีรนันท์ แตงทอง [ศึกษาต่อ]
18. นางสาววิลาสินี กิ่งก้ำ18. นางศศิพันธุ์ คะวีรัตน์
19. นายพิชญ์ชาญ ศรีเจริญ19. นางสาวศริญญา วงษ์สนิท
20. นายธีรพัชร์ ชุติมาสกุล20. นางสาวศิริลักษณ์ ชูแก้ว
21. นายศักดิ์ชัย หลักสี21. นายจักรกฤช แสงกรกฎ
22. นางสาวละมัย ใหม่แก้ว
23. นายเฉลิมพงษ์ โพธิ์ลี้
24. นางสาววรารัตน์ คำหวาน
25. นายฤทธิรอน สำราญ
26. นางสาวนิชธิมา เอื้อพูนผล
27. นางสาวเขมรุจิ เข็มทอง
28. นางสาวรัตนากรณ์ เชียงหนุ้น
29. นางสาวพัชรียา จันทร์เรือง
30. นางสาวมยุรี ลิมติยะโยธิน