Skip to content

Members

For staffs: 📝 Update your info

เจ้าหน้าที่ นักวิจัย ศน. (R&D Staff members, researchers)

ผู้จัดการ (Manager)เจ้าหน้าที่บริหาร
นางกนกพร บุญศิริชัย (ผศน.)1. นางสาวสมจิตร์ ลังบุบผา
2. นางสาวสุฑาทิพย์ คชสิงห์
Material Science Technology Section
ฝ่ายเทคโนโลยีวัสดุศาสตร์
Agriculture and Food Technology Section
ฝ่ายเทคโนโลยีเกษตรและอาหาร
Environment Technology Section
ฝ่ายเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
1. นางสาวเกศินี เหมวิเชียร (หทว.)1. นายรพพน พิชา (หทก.)1. นางศศิพันธุ์ คะวีรัตน์ (หทส.)
2. นางวิราณี ศรีเวียง2. นายวิชัย ภูริปัญญวานิช2. นายเกียรติพงษ์ คำดี
3. นางสาวศรินรัตน์ วงษ์ลี3. นางสาวฐิติมา คงรัตน์อาภรณ์3. นางสาวพชิรารัฐ โสลา
4. นางสาวพิมพ์พร อุทยารัตน์4. นางสาวจารุรัตน์ เอี่ยมศิริ4. นายมณฑล ยงค์ประวัติ
5. นางสาวพิริญา แก้วพุกัม5. นางสาวปัญชลี ประคองศิลป์5. นายวุฒิไกร กุลสวัสดิ์
6. นางสาวดุษฎี รัตนพระ6. นายทศพล แทนรินทร์6. นายจักรกฤช แสงกรกฎ
7. นางสาวธีรนันท์ แตงทอง7. นายธงชัย การสมเพียร7. นายวศิน เวชกามา
8. นางสาวศริญญา วงษ์สนิท8. นายสุรศักดิ์ สัจจบุตร8. นายเฉลิมพงษ์ โพธิ์ลี้
9. นางสาวศศิกานต์ นุชแดง9. นางสาววชิราภรณ์ ผิวล่อง9. นางสาวพัชฎา โนจิตต์
10. นางสาวฐิติรัตน์ รัตนวงษ์วิบูลย์10. นางสาวศิริลักษณ์ ชูแก้ว10. นายฤทธิรอน สำราญ
11. นางสาวภัทรา เลิศศราวุธ11. นางสาวสุภลักษณ์ คงศรี11. นางสาวนิชธิมา เอื้อพูนผล
12. นายวีระวัฒน์ พรรุ่งเรืองโชค12. นางสาวปิยนุช อ้อพงษ์12. นางสาวพัชรียา จันทร์เรือง
13. นางสาวธนกร แสงทวีสิน (ความหมั่น)13. นายชัญภักต์ คูคู่สมุทร13. นางสาววลีพร พงค์เกื้อ
14. นางสาววิลาสินี กิ่งก้ำ14. นางสาวละมัย ใหม่แก้ว
15. นายศักดิ์ชัย หลักสี15. นางสาววรารัตน์ คำหวาน
16. นางสาวปิยะนุช ทองเจิม16. นางสาวเขมรุจิ เข็มทอง
17. นางสาวเพ็ญนภา การะเวก17. นางสาววาสนา บุญญวน
18. นางสาวนันทนัช ไชยลังกา18. นางสาวรัชนีพร โพธินาม
19. นายพลากร ขวัญสูงเนิน19. นางศจีมาศ อัตตวัณโณ
20. นายจิรวัฒน์ ตระกูลมุทุตา
Academic Service Section
ฝ่ายบริการวิชาการ
Technology Transfer Section
ฝ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยี
1. นางสุวิมล เจตะวัฒนะ (หบว.)1. นางสาวสุนทรี สุขสวัสดิ์ (หถท.)
2. นายสมบูรณ์ มีภู่2. นายมงคล ดีศิลป์แพทย์
3. นางสาวสุพัตรา ลักษมีมณีรัตน์3. นางสาวจิราภรณ์ พิมพ์ทอง
4. นางสาวธัญญลักษณ์ ปลื้มชัยภูมิ

กลุ่มงานย่อย 👩🧑👨‍🦱👩‍🦰:

กลุ่มงานวิจัยอาหารฉายรังสีฝ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยีกลุ่มงานวิจัยวัสดุศาสตร์ (คลอง 5)
กลุ่มงานวิจัยปรับปรุงพันธุ์พืชด้วยรังสี

Radiation Safety Officers (RSO) เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี: วิราณี ฐิติมา เกียรติพงษ์ วีระวัฒน์ ศริญญา เฉลิมพงษ์


Remember our friends: 💐 Wannee Srinuttrakul (วรรณี) | Mayuree Limtiyayotin (มยุรี)