Members

Update your information (RDD staffs only)

เจ้าหน้าที่ นักวิจัย กลุ่มวิจัยและพัฒนานิวเคลียร์ (R&D Staff members, researchers)

ผู้อำนวยการเจ้าหน้าที่บริหาร (ขึ้นตรง ผวพ.)
นางสาวพิริยาธร สุวรรณมาลา (ผวพ.)1. นางสาวสมจิตร์ ลังบุบผา
2. นางสาวสุฑาทิพย์ คชสิงห์
ฝ่ายวิจัยนิวเคลียร์ (วค.)ฝ่ายพัฒนานวัตกรรม (พน.)
1. นางกนกพร บุญศิริชัย (หวค.)
2. นางสาวอุทัยวรรณ อินทร์เจริญ
3. นางสาวเกศินี เหมวิเชียร
4. นางสาววรรณี ศรีนุตตระกูล
5. นางสาวศรินรัตน์ วงษ์ลี
6. นางสาวดุษฎี รัตนพระ
7. นางสาวกชพรรณ กาญจนะ
8. นายวุฒิไกร กุลสวัสดิ์
9. นางสาวสุภลักษณ์ คงศรี
10. นางสาวศศิกานต์ นุชแดง
11. นางสาวฐิติรัตน์ รัตนวงษ์วิบูลย์
12. นางสาวปิยนุช อ้อพงษ์
13. นายชัญภักต์ คูคู่สมุทร
14. นายวศิน เวชกามา
15. นางสาวภัทรา เลิศศราวุธ
16. นายวีระวัฒน์ พรรุ่งเรืองโชค
17. นางสาวพัชฎา โนจิตต์
18. นายธวัฒชาติ จุฬาปกรณ์
19. นางสาวธนกร ความหมั่น
20. นางสาววิลาสินี กิ่งก้ำ
1. นายรพพน พิชา (หพน.)
2. นายวณิช ลิ่มโอภาสมณี
3. นายวิชัย ภูริปัญญวานิช
4. นางสาวปรารถนา คิ้วสุวรรณ
5. นางสาวฐิติมา คงรัตน์อาภรณ์
6. นางสาวจารุรัตน์ เอี่ยมศิริ
7. นางวิราณี ศรีเวียง
8. นายเกียรติพงษ์ คำดี
9. นางสาวปัญชลี ประคองศิลป์
10. นายทศพล แทนรินทร์
11. นายธงชัย การสมเพียร
12. นางสาวพิมพ์พร อุทยารัตน์
13. นายสุรศักดิ์ สัจจบุตร
14. นางสาววชิราภรณ์ ผิวล่อง
15. นางสาวพชิรารัฐ โสลา
16. นางสาวพิริญา แก้วพุกัม
17. นายมณฑล ยงค์ประวัติ [ศึกษาต่อ]
18. นางสาวธีรนันท์ แตงทอง [ศึกษาต่อ]
19. นางศศิพันธุ์ คะวีรัตน์
20. นางสาวศริญญา วงษ์สนิท
21. นางสาวศิริลักษณ์ ชูแก้ว
22. นายจักรกฤช แสงกรกฎ
23. นางสาวละมัย ใหม่แก้ว
24. นายเฉลิมพงษ์ โพธิ์ลี้
25. นางสาววรารัตน์ คำหวาน
26. นายฤทธิรอน สำราญ
27. นางสาวนิชธิมา เอื้อพูนผล
28. นางสาวเขมรุจิ เข็มทอง
29. นางสาวรัตนากรณ์ เชียงหนุ้น
30. นางสาวพัชรียา จันทร์เรือง
31. นางสาวมยุรี ลิมติยะโยธิน

อื่น ๆ:

นางสาวบุญสม พรเทพเกษมสันต์
นางเสาวพงศ์ เจริญ
นางสาวจิราภรณ์ พรมพิงค์
นายกัมปนาท ซิลวา
นายเจตรจันทร์ จันทร์นุ้ย
นางสมบูรณ์ ประทุมวรรณ์
นางสาวพัชราภรณ์ พิมเพราะ
นางทองเมือง สุขสวัสดิ์
นางธิราพร เพิ่มทอง
นางสาวสมอน คงคา
นางสาวสุพนิดา ประดิษฐ์
นายเปีย อานุรักษ์
นางวิภารัตน์ แซ่ลิ้ม
นางสาวสมใจ งามจบ
นางสาวเธียรสิน เลี่ยมสุวรรณ
นางสาวปาริชาติ สินแก้ว
นางสาวชญานิศ ดวงขจี
นางสาวธิติมา ขุนชนะ
นายธีรพงษ์ อาจภักดี
นางสาวภาวัชญา เนติ
นางสาวสุพรรณี ไชยทะแสง
นางสาวนุชวรา จันทร์สุริย์