Skip to content

Members

🔍 Find a Researcher (ค้นหานักวิจัย)

For staffs: 📝 Update your info | 🧑🏻‍🔬 Upload your photo (login via Google)

เจ้าหน้าที่ นักวิจัย ศน. (R&D Staff members, researchers)

ผู้จัดการ (Manager)เจ้าหน้าที่บริหาร
นางกนกพร บุญศิริชัย (ผศน.)1. นางสาวสมจิตร์ ลังบุบผา
2. นางสาวสุฑาทิพย์ คชสิงห์
Material Science Technology Section
ฝ่ายเทคโนโลยีวัสดุศาสตร์
Agriculture and Food Technology Section
ฝ่ายเทคโนโลยีเกษตรและอาหาร
Environment Technology Section
ฝ่ายเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
1. นางสาวเกศินี เหมวิเชียร (หทว.)1. นายรพพน พิชา (หทก.)1. นางศศิพันธุ์ คะวีรัตน์ (หทส.)
2. นางวิราณี ศรีเวียง2. นายวิชัย ภูริปัญญวานิช2. นายเกียรติพงษ์ คำดี
3. นางสาวศรินรัตน์ วงษ์ลี3. นางสาวฐิติมา คงรัตน์อาภรณ์3. นางสาวพชิรารัฐ โสลา
4. นางสาวพิมพ์พร อุทยารัตน์4. นางสาวจารุรัตน์ เอี่ยมศิริ4. นายมณฑล ยงค์ประวัติ
5. นางสาวพิริญา แก้วพุกัม5. นางสาวปัญชลี ประคองศิลป์5. นายวุฒิไกร กุลสวัสดิ์
6. นางสาวดุษฎี รัตนพระ6. นายทศพล แทนรินทร์6. นายจักรกฤช แสงกรกฎ
7. นางสาวธีรนันท์ แตงทอง7. นายธงชัย การสมเพียร7. นายวศิน เวชกามา
8. นางสาวศริญญา วงษ์สนิท8. นายสุรศักดิ์ สัจจบุตร8. นายเฉลิมพงษ์ โพธิ์ลี้
9. นางสาวศศิกานต์ นุชแดง9. นางสาววชิราภรณ์ ผิวล่อง9. นางสาวพัชฎา โนจิตต์
10. นางสาวฐิติรัตน์ รัตนวงษ์วิบูลย์10. นางสาวศิริลักษณ์ ชูแก้ว10. นายฤทธิรอน สำราญ
11. นางสาวภัทรา เลิศศราวุธ11. นางสาวสุภลักษณ์ คงศรี11. นางสาวนิชธิมา เอื้อพูนผล
12. นายวีระวัฒน์ พรรุ่งเรืองโชค12. นางสาวปิยนุช อ้อพงษ์12. นางสาวพัชรียา จันทร์เรือง
13. นางสาวธนกร ความหมั่น13. นายชัญภักต์ คูคู่สมุทร13. นายณรงค์ฤทธิ์ โสสะ
14. นางสาวรัตนากรณ์ เชียงหนุ้น14. นางสาวละมัย ใหม่แก้ว
15. นางสาววิลาสินี กิ่งก้ำ15. นางสาววรารัตน์ คำหวาน
16. นายธีรพัชร์ ชุติมาสกุล16. นางสาวเขมรุจิ เข็มทอง
17. นายศักดิ์ชัย หลักสี17. นางสาวมยุรี ลิมติยะโยธิน
18. นางสาวปิยะนุช ทองเจิม18. นางสาววาสนา บุญญวน
19. นางสาวเพ็ญนภา การะเวก
Academic Service Section
ฝ่ายบริการวิชาการ
Technology Transfer Section
ฝ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยี
1. นางสุวิมล เจตะวัฒนะ (หบว.)1. นางสาวสุนทรี สุขสวัสดิ์ (หถท.)
2. นายสมบูรณ์ มีภู่2. นายมงคล ดีศิลป์แพทย์
3. นางสาวสุพัตรา ลักษมีมณีรัตน์3. นางสาวจันทราวดี อินทร์สูงเนิน
4. นางสาวธัญญลักษณ์ ปลื้มชัยภูมิ4. นางสาวจิราภรณ์ พิมพ์ทอง

กลุ่มงานย่อย:

กลุ่มงานวิจัยอาหารฉายรังสีฝ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยี

💐 Wannee Srinuttrakul Memorial 💐