Skip to content

Dussadee Rattanaphra

ดุษฎี รัตนพระ

Position: Nuclear Scientist, Expert Level (ผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์)

Education: ปริญญาเอก (D.Eng)

Institution: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Kasetsart University)

Field: วิศวกรรมเคมี (Chemical Engineering)

Skills and interests: การสกัดธาตุหายาก ยูเรเนียมและทอเรียม การสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยาธาตุหายากสำหรับผลิตไบโอดีเซล

Current responsibilities: (1) โครงการการวิจัยการออกแบบส่วนผสมของปริมาณกัมมันตรังสีธรรมชาติในวัสดุก่อสร้างสำหรับการสร้างที่อยู่อาศัยเพื่อให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัย (2) โครงการห้องปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์สำหรับตรวจวัดธาตุกัมมันตรังสี (3) การศึกษาการเร่งปฏิกิริยาเอสเทอริฟิเคชั่นเพื่อผลิตไบโอดีเซลโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาธาตุหายากในประเทศ (4) โครงการการความร่วมมือการตรวจสอบคุณลักษณะและการกู้กลับคืนธาตุหายากในหางแร่ดีบุกเก่า เฟส 1 (5) การจำแนกแหล่งกำเนดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน ในพื้นที่เขตอุตสาหกรรมและการเกษตรด้วยเทคนิคทางนิวเคลียร์

Main site: คลอง 5 ปทุมธานี

E-mail: dussadeejjt@gmail.com