Skip to content

Phachirarat Sola

พชิรารัฐ โสลา

Position: นักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ชำนาญการพิเศษ

Degree: ปริญญาโท (M.S.)

Institution: Chulalongkorn University

Field: วิทยาศาสตร์ (Science)

Skills and interests:

  • วิจัยการตรวจวัดเรดอนและทอรอนในสิ่งแวดล้อม
  • การปรับเทียบเครื่องวัดเรดอนและทอรอน
  • การประเมินปริมาณการรับเรดอนและทอรอนจากภายในและภายนอกร่างการ
  • การประเมินความเสี่ยงในการป่วยเป็นมะเร็งปอดในการรับเรดอนของผู้ทำงานทางรังสีและประชาชนทั่วไป
  • ประยุกต์ใช้ประโยชน์จากการตรวจวัดเรดอนและทอรอนในสิ่งแวดล้อม
  • ประยุกต์ใช้ประโยชน์จากการตรวจวัดกัมมันตรังสีตามธรรมชาติในสิ่งแวดล้อม
  • การพัฒนาวิธีการตรวจวัดเรดอนและทอรอน

Current responsibilities: ศึกษาวิจัยประยุกต์ใช้การตรวจวัดเรดอน ทอรอน และ NORM ในสิ่งแวดล้อม พัฒนา ปรับปรุงเทคนิคการตรวจวัดเรดอน ทอรอน และการปรับเทียบการวัด

Main site: องครักษ์ นครนายก

E-mail: phachirarats@tint.or.th