Sasiphan Khaweerat

Sasiphan Khaweerat

Position: นักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ชำนาญการพิเศษ

Education: Ph.D. (University of Queensland)

Fields: Archaeology

Interests and skills: โบราณคดีและสิ่งแวดล้อม

Current responsibilities: ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์อายุ, โครงการฉายรังสีโบราณวัตถุ, การทำฐานข้อมูลโบราณวัตถุ (ลูกปัด ทองคำ สำริด), โครงการ สสนก.

ศศิพันธุ์ คะวีรัตน์

Contact: Phone extension 5924, e-mail: sasiphank@tint.or.th