Skip to content

Sasikarn Nuchdang

ศศิกานต์ นุชแดง

Position: Nuclear Scientist, Professional Level (นักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ชำนาญการ)

Degree: Ph.D.

Institution: The Joint Graduate School of Energy and Environment

Field: Environmental technology

Skills and interests: การวิเคราะห์ธาตุองค์ประกอบโดยใช้เทคนิคต่างๆ

Current responsibilities:

(1) โครงการการวิจัยการออกแบบส่วนผสมของปริมาณกัมมันตรังสีธรรมชาติในวัสดุก่อสร้างสำหรับการสร้างที่อยู่อาศัยเพื่อให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัย

(2) โครงการห้องปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์สำหรับตรวจวัดธาตุกัมมันตรังสี

(3) การศึกษาการเร่งปฏิกิริยาเอสเทอริฟิเคชั่นเพื่อผลิตไบโอดีเซลโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาธาตุหายากในประเทศ

(4) โครงการการความร่วมมือการตรวจสอบคุณลักษณะและการกู้กลับคืนธาตุหายากในหางแร่ดีบุกเก่า เฟส 1

(5) การจำแนกแหล่งกำเนดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน ในพื้นที่เขตอุตสาหกรรมและการเกษตรด้วยเทคนิคทางนิวเคลียร์

Main site: คลอง 5 ปทุมธานี

E-mail: sasikarn79@gmail.com