Patchareeya Chanrueng

Position: Nuclear Scientist (นักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์)

Education: ปริญญาตรี (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

Fields: วทบ.ชีววิทยา รังสีประยุกต์และไอโซโทป

Skills and interests: วิเคราะห์ไอโซโทปเสถียรของน้ำฝน และน้ำผิวดิน

Current responsibilities: เตรียมตัวอย่างและวิเคราะห์ด้วยเทคนิคไอโซโทปเสถียรในน้ำฝนและน้ำผิวดิน,ตรวจสอบและสั่งซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ของห้องปฏิบัติการไอโซโทปไฮโดรโลยี,วิเคราะห์ไอโซโทปเสถียรในน้ำฝน โครงการจัดทำฐานข้อมูลไอโซโทปเสถียร เพื่อศึกษาวัฏจักรของน้ำในประเทศไทย ระยะ 3, จัดทำเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง พร้อมติดตามผลที่พัสดุ

พัชรียา จันทร์เรือง