Projects

R&D Highlights

โครงการวิจัย ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติ

 1. คุณกนกพร “การศึกษาศักยภาพของพรรณพืชท้องถิ่นของไทยในการป้องกันความเป็นพิษต่อเซลล์และดีเอ็นเอที่ถูกชักนำโดยรังสีชนิดก่อไอออน (ระยะที่ 1)”
 2. คุณเสาวพงษ์ “การวิเคราะห์สารพฤกษเคมีจากพรรณพืชท้องถิ่นของไทยที่มีฤทธิ์ป้องกันรังสีชนิดก่อไอออน(ระยะที่ 1)”
 3. 2561190603003/ คุณดุษฎี “การพัฒนาวิธีการวิเคราะห์ปริมาณธาตุหายากในตัวอย่างหินและดิน”
 4. 2561190603005/ คุณดุษฎี “การประยุกต์ใช้เทคนิคทางนิวไคลด์กำมันตรังสีและการวิเคราะห์เชิงธรณีเคมีหลายตัวแปรในการสำรวจและประเมินศักยภาพแหล่งแร่ธาตุหายากในแอ่งสะสมตะกอนบริเวณพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย”
 5. 2561190603004/ คุณดุษฎี “การพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาแรเอิร์ท ผสมเพื่อใช้ในการผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันที่มี ปริมาณกรดไขมันอิสระสูง”
 6. 2561190602027/ คุณจิราภรณ์ “การพัฒนาเครื่องกำเนิดพลาสมาแบบไดอิเล็กทริคแบริเออร์ดิสชาร์จสำหรับลดการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์ในผงเครื่องเทศและผงเครื่องปรุงรส”
 7. 2561190602045/ คุณพชิรารัฐ การใช้เรดอนและทอรอนในธรรมชาติเป็นตัวติดตามเส้นทางผ่านของน้ำใต้ดินซึ่งเป็นแหล่งที่มาของมลพิษทางน้ำ
 8. 2561190603010/ คุณพชิรารัฐ “การปรับปรุงระบบวัดเรดอน โครงการย่อยแบบต่อเนื่องเพื่อตรวจวัดการเปลี่ยนแปลงของก๊าซเรดอนในน้ำสำหรับทำนายการเกิดแผ่นดินไหว เพื่อทดแทนการนำเข้า เทคโนโลยีราคาแพงจากต่างประเทศ”
 9. 2561190603011/คุณพชิรารัฐ/ สุภลัภษณ์ การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของเรดอนในนํ้า คาร์บอนไดออกไซด์ และมีเทน เพื่อใช้ทำนายการเกิดแผ่นดินไหวในกลุ่มรอยเลื่อนมีพลัง
 10. 2561190602024/ คุณเธียรสิน การพัฒนาชุดโปรแกรมวางแผนการรักษาด้วยอนุภาคโปรตอนที่มีส่วนประสานกับผู้ใช้งานแบบกราฟิก
 11. 2561190602035/ คุณบุญสม การใช้ไอโซโทปเสถียรระบุความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตข้าวกับปัจจัยการผลิต : การให้ปุ๋ยและการจัดการระบบน้ำ
 12. 2561190602015/ คุณวชิราภรณ์ การปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์เห็ดเป็นยาโดยการใช้ลำอิเล็กตรอนและรังสีแกมมา
 13. 2561190602016/ คุณศริญญา การติดฉลาก Deoxynivalenol (DON) ด้วย TC-99m เพื่อใช้ศึกษาผลกระทบทางชีวภาพของสารพิษกลุ่ม Fusariumต่อสัตว์ปีก
 14. 2561190602018/ คุณสุภลักษณ์ การประยุกต์ใช้การวิเคราะห์ธาตุองค์ประกอบและไอโซโทปเสถียรเพื่อใช้บ่งชี้แหล่งกำเนิดทางภูมิศาสตร์ของข้าวอินทรีย์และข้าวพันธุ์พื้นเมืองในประเทศไทย
 15. 2561190602030/ คุณวิชัย การพัฒนาพันธุ์พริกต้านทานโรคแอนแทรคโนสมุ่งเป้าสุโขทัยและน่าน
 16. 2561190602028/คุณวิชัย การปรับปรุงพันธุ์ทิวลิปให้ครบวงจรการผลิตในประเทศไทย
 17. 2561190602013/คุณพิมพ์พร การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการฉายรังสีแกมมาในการขึ้นรูปวัสดุปิดแผลจากโปรตีนไหมไฟโบรอินและพอลิไวนิลแอลกอฮอล์ในรูปแบบเจล แผ่นไฮโดรเจลและแผ่นฟิล์มที่มีโครงสร้างรูพรุนให้มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีในการสมานแผล
 18. 2561190602049/คุณเกียรติพงษ์ การสำรวจพื้นที่กักเก็บน้ำใต้ดินและประเมินศักยภาพน้ำบาดาลในพื้นที่ลุ่มน้ำยมตอนบนเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้งด้วยเทคโนโลยีนิวเคลียร์
 19. 2561190602044/ คุณวณิช การปรับปรุงคุณภาพมะม่วงและส้มโอฉายรังสีเพื่อการส่งออก
 20. 2561190602041/ คุณกชพรรณ บทบาทของไอออนสังกะสี (II) ต่อผลจากการแตกตัวด้วยรังสีของน้ำที่มีต่อการกัดกร่อนของสแตนเลสสตีล
 21. 2561190602031/ คุณวุฒิไกร ความสัมพันธ์ระหว่างการแพร่กระจายของดินเปรี้ยวในพื้นที่ทำนากับวิถีปฏิบัติแบบไถกลบและแบบเผาตอซัง
 22. 2561190602047/ คุณจีรวัจน์ การประเมินค่าปริมาณรังสีที่เลนส์ตา เพื่อหาผลกระทบของรังสีต่อเลนส์ตาสำหรับบุคลากรด้านรังสีการแพทย์
 23. 2561190602014/ คุณพิริยาธร การทดสอบภาคสนามของพอลิเมอร์ดูดซึมน้ำสูงที่ผลิตจากแป้งมันสำปะหลังโดยกรรมวิธีทางรังสี และกระถางเพาะชำต้นกล้าจากพลาสติกชีวภาพ เพื่อเพิ่มอัตราการอยู่รอดของพืชเศรษฐกิจในพื้นที่แห้งแล้ง
 24. 2561190602025/ คุณศรินรัตน์ การพัฒนาระบบถ่ายภาพรังสีนิวตรอนสำหรับการถ่ายภาพรังสีแบบ 3 มิติ ที่เครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัย ปปว.-1/1
 25. 2561190602033/ คุณพิมพ์พร การจัดทำกราฟมาตรฐานระดับประเทศจากมาตรวัดรังสีชีวภาพ H2AX เพื่อประเมินปริมาณรังสีประจำตัวบุคคลที่ได้รับจากเหตุฉุกเฉินทางรังสี
 26. 2561190602022/ คุณศิริลักษณ์ การปรับปรุงสายพันธุ์เห็ดภูฏานด้วยรังสีเพื่อตอบสนองความต้องการของ ผู้ประกอบการ
 27. 2561190602042/ คุณบุญสม ความเสี่ยงอุบัติใหม่ของสารชีวพิษซิกัวทอกซินในปลาแนวปะการัง ด้วยเทคนิคชิงนิวเคลียร์
 28. 2561190602023/ คุณจารุรัตน์ การปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อเวชสำอางโดยการใช้ลำอิเล็กตรอนและรังสีแกมมา
 29. 2561190602029/ คุณวิชัย การพัฒนาพันธุ์ข้าวหอม ‘หอมกอ’ ด้วยลำอิเล็กตรอน เพื่อทนสภาพดินเปรี้ยว
 30. 2561190602034/คุณฐิติรัตน์ การสังเคราะห์เม็ดบีดส์ไคโตซานด้วยวิธีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อห่อหุ้มน้ำมันหอมระเหย
 31. 2561190602050/คุณเกียรติพงษ์ การประยุกต์ใช้เทคนิคการวิเคราะห์ไอโซโทปเสถียรเพื่อเข้าใจอุปนิสัยการกินอาหารของปลาบึก

โครงการวิจัย solution-based

 1. การพัฒนาเทคนิคการใช้แมลงที่เป็นหมันในการควบคุมกำจัดแมลงวันผลไม้ Bactrocera dorsalis Hendel โดยใช้แมลงสายพันธุ์ที่แยกเพศได้ด้วยพันธุกรรมในระยะดักแด้ (คุณวณิช)
 2. การยกระดับความสามารถในการวิจัยของ สทน. เพื่อเป็นผู้นำของเครือข่ายอาเซียนเพื่องานวิจัยด้านความปลอดภัยของโรงไฟฟ้าพลังนิวเคลียร์ ( คุณกัมปนาท )
 3. การพัฒนาพันธุ์ข้าวทนต่อสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยแสงอัลตราไวโอเลต (คุณกนกพร)
 4. การฉายรังสีแกมมาและลำอิเล็คตรอนเพื่อยับยั้งการงอกและยืดอายุการเก็บรักษาเหง้าสมุนไพรสดเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ ( คุณปัญชลี )
 5. การประเมินตัวประกอบการถ่ายโอนจากดินสู่ข้าวของธาตุเสียรและนิวไคลด์กัมมันตรังสีธรรมชาติในฤดูกาลเก็บเกี่ยวปี พ.ศ. 2560-2562 (คุณวรรณี)
 6. การจัดทำฐานข้อมูลไอโซโทปเสถียร เพื่อการศึกษาวัฎจักรของน้ำในประเทศไทย ระยะที่ 3 ( คุณบุญสม )
 7. การใช้สารละลายไคโตซานฉายรังสีร่วมกับอนุภาคซิลเวอร์นาโนเพื่อเพิ่มผลผลิตพริกและลด การเกิดโรคในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย (คุณปรารถนา)
 8. การพัฒนาพันธุ์พริกซอสยักษ์พื้นเมืองจากบ้านป่าสู่เขตเกษตรกรรม ( คุณวิชัย )
 9. กิจกรรม :..การทดสอบคุณภาพเภสัชรังสีเพื่อใช้ทางคลินิกเพื่อพัฒนาคุณภาพของเภสัชรังสี คุณวิราณี
 10. “Strengthening Adaptive Climate Change Strategies for Food Security through the Use of Food Irradiation (คุณกนกพร)”