Projects

Photo by Louis Reed on Unsplash

โครงการวิจัย 2563

 1. โครงการการพัฒนาพันธุ์ข้าวหอม ‘หอมกอ’เพื่อทนสภาพดินเปรี้ยว ด้วยลำอิเล็กตรอน
 2. การปรับปรุงพันธุ์พริกต้านทานโรคแอนแทรคโนสที่มีสาเหตุจากเชื้อราทั้ง 3 ชนิดมุ่งเป้าจังหวัดน่าน
 3. การปรับปรุงพันธุ์ทิวลิปให้ครบวงจรการผลิตในประเทศไทย
 4. การศึกษาแหล่งกำเนิดทางภูมิศาสตร์ของข้าวหอมมะลิไทยด้วยเทคนิคเชิงนิวเคลียร์
 5. การศึกษาปริมาณสารกัมมันตรังสีที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ (NORM) ของวัสดุก่อสร้างในประเทศไทยเพื่อจัดทำฐานข้อมูล
 6. การวิจัยและการสร้างห้องปฎิบัติการตรวจสอบปริมาณกัมมันตรังสีธรรมชาติของวัสดุก่อสร้างแบบครบวงจร
 7. การวิจัยพัฒนาคุณภาพไอโซโทปรังสีอิตเทรียม-90 เพื่อเตรียมเภสัชรังสีสำหรับ รักษาอาการข้ออักเสบ (การทดสอบทางพรีคลินิก)
 8. การพัฒนาชุดโปรแกรมวางแผนการรักษาด้วยอนุภาคโปรตอนที่มีส่วนประสานกับผู้ใช้งานแบบกราฟิก
 9. การจัดทำกราฟมาตรฐานระดับประเทศจากมาตรวัดรังสีชีวภาพ H2AX เพื่อประเมินปริมาณรังสีประจำตัวบุคคลที่ได้รับจากเหตุฉุกเฉินทางรังสี
 10. การสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศอย่างยั่งยืนด้วยฐานข้อมูลอัตราส่วนไอโซโทปของน้ำบาดาล
 11. การศึกษาการสะสมและการกระจายตัวของธาตุเหล็กและสังกะสีในข้าวไทยด้วยเทคนิคทางนิวเคลียร์
 12. การพัฒนาเทคนิคการใช้แมลงที่เป็นหมันในการควบคุมกำจัดแมลงวันผลไม้ Bactrocera dorsalis Hendel โดยใช้แมลงสายพันธุ์ที่แยกเพศได้ด้วยพันธุกรรมในระยะดักแด้
 13. การวิจัยการประเมินความเข้มข้นธาตุหายากในตัวอย่างเถ้าถ่านหินจากโรงไฟฟ้าถ่านหินในประเทศไทย
 14. การวิจัยการปรับปรุงคุณสมบัติของเถ้าถ่านหินจากโรงไฟฟ้าถ่านหินด้วยธาตุหายากในประเทศสำหรับใช้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาในการผลิตไบโอดีเซล
 15. การวิจัยการประยุกต์ใช้ธาตุหายากเป็นตัวติดตามการชะล้างพังทลายของดินบริเวณพื้นที่ภาคเหนือของไทย
 16. โครงการการใช้ธาตุหายากเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเจริญเติบโตและผลผลิตข้าวหอมมะลิ 105
 17. การปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อเวชสำอางโดยการใช้ลำอิเล็กตรอนและรังสีแกมมา
 18. การจัดทำมาตรฐานห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์อายุด้วยรังสี
 19. การประเมินความปลอดภัยแบบใช้ความน่าจะเป็นของเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัย-1/ปรับปรุงครั้งที่ 1 (ปปว.-1/1)
 20. การปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์อาหารและสมุนไพรโดยการใช้เครื่องเร่งอนุภาคอิเล็กตรอนและรังสีเอกซ์เชิงพาณิชย์
 21. ผลของลำอิเล็กตรอนต่อสมบัติของเวชภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ที่นำมาฉายรังสีด้วยเครื่องเร่งอนุภาคอิเล็กตรอน
 22. การประยุกต์ใช้รังสีเอกซ์เพื่อปรับปรุงคุณภาพของผลไม้ฉายรังสีเพื่อการส่งออก
 23. การพัฒนาศักยภาพเพื่อการจัดตั้งโครงสร้างพื้นฐานเครื่องไซโคลตรอน 30 MeV สำหรับผลิตเภสัชภัณฑ์รังสีและบริการวิจัย
 24. โครงการการพัฒนากำลังคนทางด้านเทคนิคนิวตรอนเพื่อรองรับการจัดตั้งเครื่องปฏิกรณ์วิจัยใหม่และการใช้ประโยชน์จากเครื่องปฏิกรณ์วิจัยปัจจุบัน
 25. โครงการการยกระดับความสามารถในการวิจัยของ สทน. เพื่อเป็นผู้นำของเครือข่ายอาเซียนเพื่องานวิจัยด้านความปลอดภัยของโรงไฟฟ้าพลังนิวเคลียร์ (ระยะที่ 3)
 26. โครงการการศึกษาสภาพแวดล้อมของประเทศไทยในอดีตภายใต้โครงการ FNCA Climate Change โดยความร่วมมือระหว่าง สทน.และ ANSTO
 27. โครงการนวัตกรรมการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของไทยด้วยเทคโนโลยีการฉายรังสี
 28. โครงการเมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย
 29. โครงการ สสนก.
 30. โครงการจัดตั้งห้องปฏิบัติการทดสอบความเป็นพิษต่อเซลล์
 31. โครงการควบคุมปริมาณแมลงวันผลไม้ด้วยเทคนิคแมลงวันเป็นหมันสำหรับพื้นที่ผลิตผลไม้ส่งออก
 32. โครงการลดการใช้สารเคมีเกษตรและเพิ่มผลผลิตข้าว โดยการเพิ่มผลผลิตและพัฒนาข้าวทนดินเปรี้ยว
 33. โครงการการใช้เทคโนโลยีในการจัดทำฐานข้อมูลด้าน GI ของพันธุ์ข้าวสังข์หยด
 34. การพัฒนาแผ่นวัดรังสีประจาตัวบุคคลชนิดโอเอสแอลเพื่อทดแทนการนาเข้า