Skip to content

RD Shares: Research Utilization (15 Feb 2024)

วันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.30-12.00 น. 

ณ ห้อง 402 ตึกอำนวยการ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) และผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Microsoft team

โดยเสวนาในหัวข้อเรื่อง “การสร้างงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์และ “การบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์

บรรยายโดยคุณปิยมาศ มหาบุญญานนท์

เจ้าหน้าที่บริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ฝ่ายบริหารนวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

คณะผู้ประสานงาน: ฝ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยี