Calendar

หมายเหตุ:
ผวพ. = ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนานิวเคลียร์ (พิริยาธร)
หวค. = หัวหน้าฝ่ายวิจัยนิวเคลียร์ (กนกพร = KB)
หพน. = หัวหน้าฝ่ายพัฒนานวัตกรรม (รพพน = RP)