Skip to content

R&D Calendar

  • ผศน. ผู้จัดการศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียร์ (กนกพร)
  • หทก. หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีเกษตรและอาหาร (รพพน)
  • หทว. หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีวัสดุศาสตร์ (เกศินี)
  • หทส. หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (ศศิพันธุ์)

หากต้องการจองห้องประชุมเข้าจองได้ที่หน้า Meeting Room Booking