Skip to content

Archaeological Study

นักวิจัย
ศศิพันธุ์ คะวีรัตน์ (นักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ชำนาญการพิเศษ)
เกียรติพงษ์ คำดี (นักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ชำนาญการพิเศษ)
จักรกฤช แสงกรกฎ (นักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์)
เฉลิมพงษ์ โพธิ์ลี้ (นักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์)