Skip to content

SIT Pa Kha (14 Oct 2021)

วรารัตน์ คำหวาน นักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้แมลงวันผลไม้
ป่าขะ บ้านนา นครนายก, 14 ต.ค. 2564