Skip to content

Fruit fly Event (19-21 July 2022)

วรารัตน์ คำหวาน ทศพล แทนรินทร์ และมงคล ดีศิลป์แพทย์ ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคแมลงวันผลไม้เป็นหมัน ในงานแมลงวันผลไม้แบบผสมผสานในสามพื้นที่จังหวัดนครนายก ตามคำเชิญของสำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายก

ตำบลสาริกา อำเภอเมือง

ตำบลหนองแสง อำเภอปากพลี

ตำบลบ้านพร้าว อำเภอบ้านนา