Skip to content

Deputy Director Watchara’s AgriFood visit (12 Jan 2023)

รอง ผสทน. พลเรือตรีวัชระ การุณยวนิช เข้าเยี่ยมชมแลปของฝ่ายเทคโนโลยีเกษตรและอาหาร (12 มกราคม 2566, 13:30-14:45)

องครักษ์ อาคาร 8
ห้องแลป: เพาะพันธุ์เนื้อเยื่อ (tissue culture), ห้องแลป DNA, ห้องแลป ICP-MS, ห้องแลป XRF, ห้องแลปจุลชีววิทยา, ห้องประสาทสัมผัส (sensory), ห้องวิเคราะห์อาหารฉายรังสี เชิงกายภาพ เชิงเคมี