Skip to content

Deputy Director Watchara’s MatSci visit (12 Jan 2023)

รอง ผสทน. พลเรือตรีวัชระ การุณยวนิช เข้าเยี่ยมชมแลปของฝ่ายเทคโนโลยีวัสดุศาสตร์ (12 มกราคม 2566, 9:30-11:30)

องครักษ์ อาคาร 7