Skip to content

Mordin SIT (30 Mar 2023)

30 มีนาคม 2566, สำนักงานสภาเกษตรจังหวัดนครนายก

สทน. นำโดยฝ่ายเทคโนโลยีเกษตรและอาหาร ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียร์ (ศน.) ได้เข้าร่วมถ่ายทอดความรู้ในโครงการอบรมหมอดินอาสา ปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรจังหวัดนครนายก ซึ่งดำเนินการบรรยาย เรื่อง “นวัตกรรมจากเทคโนโลยีนิวเคลียร์เพื่อเกษตรกรไทย” และให้ความรู้ในการจัดทำกับดักล่อแมลงวันทองอย่างง่าย โดยคุณทศพล แทนรินทร์ นักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ ดร.วาสนา บุญญวน นักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ และฝ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยี