Skip to content

Radon Lab

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เรดอน (Radon Lab)

  1. วัตถุประสงค์

– วิเคราะห์ความปริมาณก๊าซเรดอนในอากาศ

– วิเคราะห์ปริมาณก๊าซเรดอนในตัวอย่างสิ่งแวดล้อมและวัสดุต่างๆ

  1. ขอบข่ายการวิเคราะห์

การทดสอบนี้ใช้วัดปริมาณก๊าซเรดอนในอากาศและตัวอย่างในสิ่งแวดล้อม โดยขอบข่ายรองรับการวัดระดับก๊าซเรดอนในอาคารและนอกอาคาร ตามสถานที่ต่างๆ เช่น โรงงานแยกแร่ เหมืองแร่ อุโมงค์ รถไฟฟ้าใต้ดิน โรงพยาบาล โรงงานอุตสาหกรรม ตามอาคารบ้านเรือน และการตรวจวัดปล่อยเรดอนจากตัวอย่างในสิ่งแวดล้อม

  1. เครื่องมือ

3.1 RAD7 เป็นเครื่องวัดก๊าซเรดอนใช้หัววัดกึ่งตัวนำซิลิกอนวัดพลังงานที่สารรังสีปล่อยออกมา

3.2 Atmos 12 dpx  เป็นเครื่องวัดก๊าซเรดอนใช้หัววัดแบบไอออไนเซชั่นหรือวัดการแตกตัวแบบปฐมภูมิของการสลายตัวของรังสี

3.3 AlphaGUARD เป็นเครื่องวัดก๊าซเรดอนใช้หัววัดแบบไอออไนเชชั่นหรือวัดการแตกตัวแบบปฐมภูมิของการสลายตัวของรังสี เป็นเครื่องวัดขนาดเล็ก สามารถพกพาได้สะดวก

สถานที่

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานใหญ่ องครักษ์

ชื่อผู้ดูแล

นางสาวพชิรารัฐ  โสลา