Facilities

เครื่องมือ-ห้องปฏิบัติการ

1ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์อายุด้วย C-14 (Carbon Dating Lab) – Ongkharak
2ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ด้วยเทคนิคการอาบนิวตรอน (Neutron Activation Analysis Lab) – Bangkok
3ห้องปฏิบัติการถ่ายภาพด้วยรังสีนิวตรอน (Neutron Imaging Lab) – Bangkok
4ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ด้วยเทคนิค PGNAA (Prompt Gamma Neutron Activation Analysis Lab) – Bangkok
5ห้องปฏิบัติการวัดรังสีนิวตรอน (Neutron Dosimetry Lab) – Ongkharak
6ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ด้วยเทคนิคเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ (X ray Diffraction Lab) – Ongkharak
7ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ด้วยเทคนิคเรืองรังสีเอกซ์ (X ray Fluorescent Lab) – Bangkok
8ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพันธุ์พืช (Plant Tissue Lab) – Ongkharak
9ห้องปฏิบัติการดีเอ็นเอ (DNA Lab) – Ongkharak
10ห้องปฏิบัติการเรดอน (Radon Lab) – Ongkharak
11ห้องปฏิบัติการวัสดุศาสตร์ (Materials Science Lab) – Ongkharak
12ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์อาหาร (Food Analysis Lab) – Ongkharak
13ห้องปฏิบัติการไอโซโทปเสถียร (Stable Isotope Lab) – Ongkharak
14ห้องปฏิบัติการทดสอบความเป็นพิษต่อเซลล์ (Cytotoxicity Lab) – Ongkharak