Skip to content

Elemental Analysis Lab

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณของธาตุหายากและธาตุต่าง ๆ

เครื่องมือ: ICP-OES Spectrometers (SPECTROBLUE)

วัตถุประสงค์: เพื่อวิเคราะห์ชนิดของแร่ธาตุหายากและโลหะหนักทั้งในเชิงปริมาณและในเชิงคุณภาพ

คุณสมบัติของเครื่อง ICP-OES Spectrometers (SPECTROBLUE) :

  • เป็นเครื่องมือวิเคราะห์แร่ธาตุระดับความเข้มข้นต่ำโดยอาศัยหลักการวัดพลังงานแสงที่เกิดจากการคายพลังงานในช่วงคลื่น UV-Visible
  • เป็นระบบ Simultaneous ที่สามารถวัดหลายๆธาตุในการวัดครั้งเดียว
  • ระบบ Plasma generator กำลังสูง
  • ห้องแยกแสงแบบระบบปิด ไม่ต้องเติมก๊าซ Ar ตลอดเวลา ทำให้สามารถประหยัดต้นทุนค่าก๊าซ Ar
  • ไม่ต้องใช้ระบบระบายความร้อนภายนอก Chiller
  • Software ที่ใช้สะดวกและง่ายต่อการใช้งาน

หลักการ:

Inductively Couple Plasma-Optical Emission Spectrometer (ICP – OES) เป็นเครื่องมือสำหรับวิเคราะห์ ทดสอบ เชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ ของธาตุต่าง ๆ ซึ่งใช้งานได้หลากหลายและได้ทีละหลายธาตุ เทคนิคนี้แยกเป็น 2 ส่วนหลักๆ คือ

  1. Inductively Couple Plasma (ICP) เป็นเทคนิคที่ใช้ผลิตพลาสมาที่ให้อุณหภูมิสูง ด้วยการปล่อยแก๊สอาร์กอนผ่านเข้าไปในคบ (torch) ที่ปลายคบจะมีท่อกลวงทำด้วยทองแดงล้อมรอบคบซึ่งต่อกับเครื่องส่งความถี่วิทยุ เมื่อให้ความถี่วิทยุ (RF generator) ปล่อยเข้าไปจะทำให้เกิดสนามแม่เหล็กที่ปลายคบแล้วชักนำให้มีกระแสไฟฟ้า จากนั้นทำให้เกิดการสปาร์คด้วยเทสลาเพื่อให้เกิดอิเล็กตรอนจากอาร์กอนที่มีพลังงานสูง และอิเล็กคตรอนที่มีพลังงานสูงนี้จะชนกับอิเล็กตรอนอื่นต่อไปอีกกลายเป็นปฎิกิริยาลูกโซ่กลายเป็นพลาสมา
  2. Optical Emission Spectrometer เป็นวิธีการวิเคราะห์โดยอาศัยหลักการทำให้สารเปลี่ยนสถานะจากสถานะพื้นไปยังสถานะกระตุ้นเพื่อให้สารที่จะวิเคราะห์นั้นเปล่งแสงหรือสเปกตรัมออกมา ซึ่งจะอยู่ในช่วงของยูวี-วิสิเบิล และมีลักษณะเฉพาะตัว และวัดความเข้มของแสงนั้น

สถานที่: สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

ผู้ดูแล: ศศิกานต์ นุชแดง

จัดทำโดย: นางสาววิลาสินี กิ่งก้ำ (updated 260720)